صفحه اصلی > كشورهاي عضو > سوريه (CFS) 
سوريه (CFS)

سوريه

 

http://www.cfssyria.org

 اطلاعات عمومي

موقعيت

 سوريه با مساحت 180 185  كيلومتر مربع از نظر مختصات جغرافيايي، سوريه بين مدار 32 و 37درجه شمالي و 35- 42 شرقي قرار دارد. اين موقعيت حالت جغرافيايي سبب گرديده است كه سوريه يك موقعيت مهم راهبردي از نظر بازرگاني و سياسي بدست آورد و محل اتصال سه قاره مهم آسيا، آفريقا و اروپا گردد. اين كشور نقطه اتصال مراكز صنعتي و بازرگاني اروپا و مراكز توليد نفت در منطقه خليج فارس مي‌باشد.در صورت بهبود وضعيت عراق اين کشور مي‌تواند محل عبور لوله‌هاي نفتي و گازي براي صادرات نفت و گاز ايران و عراق به اروپا از طريق درياي مديترانه باشد. چنانکه اتصال راه‌آهن اين سه کشور مي‌تواند اهميت بازرگاني سوريه را افزايش دهد، زيرا تجارت از اين طريق هم سريعتر خواهد بود و هم وارد کنندگان نفت مجبور به دادن ماليات‌ها‌ي کانال سوئز نخواهند بود.

همسايگان

اين كشور از شمال به تركيه، ‌از غرب به لبنان و درياي مديترانه، از جنوب به اردن و رژيم اشغالگر صهيونيستي و از شرق به عراق محدود است. سوريه آب و هواي مديترانه اي با زمستان‌ها‌ي خشك و تابستان‌ها‌ي گرم دارد. ميزان حرارت و بارش باران در نواحي ساحلي با مناطق مركزي و شرقي كشور تفاوت فاحش دارد. ميزان بارندگي در بعضي نواحي غربي گاهي به 100 سانتي متر در سال مي‌رسد. سوريه همچنين داراي دو بندر مهم به نام باينايس و لاذقيه مي‌باشد.

جمعيت

جمعيتي در حدود 20 ميليون نفر مي‌باشد.

 

راه‌آهن كشور سوريه

 

راه‌آهن سوريه داراي 1801كيلومتر شبكه ريلي، با عرض استاندارد(1435mm) و بطور تك خطه مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. از بين خطوطي كه در راه‌آهن سوريه احداث گرديده مي‌توان به مسيرهاي حماس ـ مينه ـ شرقيه (1980)، حماس ـ دمشق (1983) و مسير ارتباطي تارتوس ـ لاذقيه (1992) اشاره نمود.

در آينده، راه‌آهن سوريه قصد دارد كه حداكثر سرعت قطارهاي مسافري را در مسير حلب ـ به مرز تركيه (ميدان اكبز) به بالاتر از 120 كيلومتر در ساعت و براي قطارهاي باري تا 100 كيلومتر در ساعت برساند.

حداكثر طول استاندارد قطارهاي باري در بخش‌ها‌ي حلب-مرز تركيه (ميدان اكبز)، مسلميه ـ مرز تركيه 350 متر و با حداكثر بار محوري 17 تن تعبيه گرديده است. حداكثر طول استاندارد قطار‌ها‌ي باري در تمام خطوط راه‌آهن سوريه (CFS)  600 متر و حداكثر بار محوري آن 20 تن درنظر گرفته شده است، در پنج سال آتي بار محوري مسير حلب ـ مرز تركيه (ميدان اكبز) به 5/22 تن افزايش داده خواهد شد.

هيچ خطوطي از راه‌آهن سوريه مجهز به ريل نوع CWR نبوده و تمام خطوط داراي ريل‌ها‌ي 50 كيلوگرم/متر يا سبكتر مي‌باشند. در خط‌ها‌ي مسير حلب ـ به مرز تركيه (ميدان اكبز)، مسلميه به مرز تركيه (Cobanbey) و مــــرز تركيه نصيبين-الياروبيه از تراورس‌ها‌ي چوبي استفاده شده است. ديگر بخش‌ها‌ي راه‌آهن سوريه مجهز به تراورس‌ها‌ي بتوني مي‌باشند. جهت توسعه كار در پنج سال آتي، خطوط مسير حلب ـ مرز تركيه (ميدان اكبز) به ريل‌ها‌ي 60 كيلوگرم/متر از نوع CWR، تراورس‌ها‌ي بتوني و پابند‌ها‌ي انعطاف پذير مجهز خواهند شد.

در تمام خطوط راه‌آهن سوريه (CFS) از نيروي كشش ديزلي استفاده شده و تمام خطوط توسط موانع دستي كنترل مي‌شود.

 

پروژه‌ها‌ي راه‌آهن سوريه

 

پروژه‌ها‌ي راه‌آهن سوريه به دو محور تقسيم ميشوند كه عبارتند از:

 •  بازسازي و توسعه پروژه‌ها‌ي جديد تاسيسات زيربنايي و ساخت
 •  تامين وسايط نقليه كه استراتژي طرح ريزي شده را تامين مينمايد

 

 

اول:      باز سازي و توسعه تاسيسات زيربنايي و ساخت پروژه‌ها‌ي جديد:

            راه‌آهن سوريه سعي به بازسازي، توسعه و مدرنيزه كردن شبكه راه‌آهن در سوريه مطابق با مشخصات مدرن فني بين‌المللي براي مسيرهاي آن و سازگاري و هماهنگي با حجم مورد انتظار حمل و نقل بعلاوه ظرفيت جاري و روان در اين محورها بر اساس نكات ذيل دارد.

 

1)             ساخت خطوط جديد محورهاي بين‌المللي در مسيرهاي ذيل:

دمشق – دراه – مرز كشور اردن بطول -/120 كيلومتر (اين خط تركيه را از طريق سوريه به اردن و كشورهاي حوزه خليج (فارس) وصل ميكند كه در سال 2012 بپايان مي‌رسد.

دير ازوور – آلبوك مال – مرز كشور عراق بطول 145 كيلومتر (كه اين خط شبكه راه‌آهن سوريه را به شبكه راه‌آهن عراق متصل مي‌كند). (در سال 2010 خاتمه مي‌يابد).

 

2)             توسعه و مدرنيزه كردن مسيرهاي بين‌المللي محورهاي ذيل:

حلب – ميدان اكبز – مرز تركيه (بطول 117 كيلومتر). اين محور شبكه راه‌آهن تركيه را به سوريه در محوري كه بسمت عراق و اردن ادامه مي‌يابد، وصل مي‌كند. (در سال 2011)

حلب – المسلميه – الراي – مرز تركيه (بطول 51 كيلومتر) اين امر مشروط به (تكميل) خط قبلي مي‌باشد.

الكاميشي – الياروبيه (از طريق مرز تركيه – مرز عراق) بطول 82 كيلومتر.

آكاري – مرز سوريه و لبنان (تريپولي در لبنان).

 

3)       بازسازي و مدرنيزه كردن راه‌آهن موجود در مسيرهايي كه در كشور سوريه بعنوان محورهاي پايه داخلي قلمداد مي‌شوند.

 •   حلب – دمشق (401 كيلومتر)
 • حلب – لاتاكيا (202 كيلومتر)
 • حلب – دير ازوور – قاميشي (559 كيلومتر)

 

راه‌آهن سوريه همچنين مطالعاتي را كه در مورد برخي ديگر از پروژه‌ها‌ در دست اقدام دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:

 

1)                 بازسازي و مدرنيزه كردن راه‌آهن‌ها‌ در محور‌ها‌ي ذيل:

 • هوس – آكاري – تارتوس
 • هوس – ماهين – الشركيه (202 كيلومتر).

 

2)                 ساخت خطوط جديد براي تكميل شبكه موجود در محور‌ها‌ي ذيل:

 • دير ازور – پالميرا – الشركيه (295 كيلومتر).
 • الدوير – الشركيه (از طريق ابو شامات).
 • حلب – الحساكه (از طريق راكاه بدون عبور از دير ازوور).

 

دوم:     تامين وسايط نقليه

راه‌آهن سوريه بسياري از امور را بمنظور ايمني وسايط نقليه خود انجام ميدهد كه مهمترين آنها عبارتند از:

 • توسعه 30 دستگاه لكوموتيو روسي با قدرت 2800 اسب.
 • توسعه 26 دستگاه لكوموتيو آمريكايي با قدرت 1800 اسب و قطارهاي باري.
 • خريد تعداد 58 دستگاه لكوموتيو نو با ميزان ظرفيت از 3000 تا 4000 قدرت اسب.
 • تدارك 10 رام قطار مدرن بمنظور حمل و نقل مسافر (در دست اقدام ميباشد)، كه بهره‌برداري از 4 رام از آنها از آغاز سال شروع شده و بقيه نيز به آنها ملحق خواهند شد.
 • تدارك تعداد 80 دستگاه واگن براي حمل و نقل فسفات.
 • تدارك تعداد 150 دستگاه واگن مخزن براي حمل و نقل سوخت.
 • بهسازي برخي از واگن‌ها‌ي كفي (تخت) 6 محوره بمنظور حمل و نقل كانتينر‌ها‌ي حامل فسفات.
 • ترميم و توسعه تعداد 50 دستگاه واگن مسافري آلماني براي حمل و نقل مسافر.

 

راه‌آهن سوريه مطالعاتي را درخصوص نيازهاي آتي به لكوموتيو در دست دارد، تخمين و برآورد اوليه نشاندهنده آن است كه راه‌آهن (سوريه) در مجموع به 86 دستگاه لكوموتيو ديگر براي رسيدن به طرح حمل و نقل (پيش بيني شده) براي سال 2020 نياز دارد.

راه‌آهن سوريه نيازهاي آتي واگن‌ها‌ را در دست مطالعه دارد.

 

http://www.cfssyria.org

 

مهمترين اطلاعات تماسي راه‌آهن سوريه

سايت راه‌آهن سوريه : http://www.cfssyria.org

نام وزير: يعرب بدر

تلفن دفتر وزير:  963113316840+

فكس دفتر وزير: 3323317-963113332172+

نام مديرعامل: جرج مکابري

تلفن مدير عامل  راه‌آهن سوريه: 86915-963212268001+

فكس دفتر مدير عامل:  2251002-963212225697+

تلفن بين‌الملل راه‌آهن سوريه:   963212294600+

فكس بين الملل راه آهن سوريه :  963212228254+

رابط دفتر منطقه اي :

تلفن:

فكس:

 رابط ايمني:

تلفن:

 

نقشه شبكه راه آهن سوريه

اطلاعات آماري راه آهن سوريه

 

1

نام راه‌آهن (اختصار)

CFS

2

مساحت كشور(كيلومتر مربع)

185000

3

جمعيت كشور (ميليون نفر)

21.0

4

طول خطوط (كيلومتر)

كل خطوط: 1801

دوخطه : -

برقي  : -

5

تعداد لكوموتيو 

145

6

تعداد اتومتريس

-

8

تعداد واگن مسافري

747

9

تعداد واگن باري 

4955

10

تعداد پرسنل (هزارنفر)

12

14

قطار كيلومتر (ميليون)

8

15

تن كيلومتر ناخالص (ميليون)

-

16

مسافر جابه جا شده (ميليون نفر)

3

17

نفر كيلومتر (ميليون)

1120

18

تناژ بار حمل شده (ميليون)

9

19

تن كيلومتر خالص (ميليون)

2370

 

عضویت در سرویس خبری
سازمان های بین الملل
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2149
 کل بازدید : 794503
 زمان بازدید : 0/1719